fbpx

Regulamin I Konkursu Literackiego „Opowieść naszych dni”

 1. Organizatorem I Konkursu Literackiego „Opowieść naszych dni” za lata 2021-2023, zwanego dalej Konkursem, jest Borgis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 8/103, zwana dalej Wydawnictwem.
 2. Wydawnictwo organizuje Konkurs na koszt własny.
 3. Podstawowy warunek uczestnictwa: w Konkursie mogą brać udział wyłącznie Autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydanych nakładem Wydawnictwa antologiach „Opowieści naszych dni” (tom 1, 2 i 3).
 4. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
 5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonają Czytelnicy w drodze głosowania za pośrednictwem specjalnego formularza, który w okresie trwania Konkursu zostanie umieszczony na stronie Wydawnictwa – borgis.pl:
  a) w głosowaniu będzie można wziąć udział tylko raz,
  b) każdy z głosujących może oddać swój głos tylko na jedno opowiadanie,
  c) laureatami I, II i III miejsca zostaną autorzy, których utwór uzyska największą liczbę punktów, w odpowiedniej kolejności. W przypadku miejsc I i II nie dopuszcza się przyznania miejsc ex aequo. W razie równej liczby punktów zarządza się dodatkowe głosowanie, w następstwie czego kolejne miejsca w klasyfikacji ulegają przesunięciu o jedno w dół,
  d) Wydawnictwo zapewnia anonimowość głosowania, co oznacza, że nie ujawni, na kogo oddaliśmy swój głos,
  e) Wydawnictwo upubliczni ostateczny wynik Konkursu, podając wyłącznie nazwiska laureatów.
  f) Wydawnictwo, jako organizator Konkursu, może dokonać wewnętrznej weryfikacji wyników, w przypadku gdy uzna, iż w trakcie głosowania została naruszona zasada wskazana w punkcie a) powyżej.
 6. Termin i czas trwania konkursu: od 19.04.2024 r. do 26.04.2024 r. do godziny 24.00.
 7. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 29.04.2024 r.
 8. Zgłoszenia do Konkursu Autorzy mogą nadsyłać do dnia 16.04.2024 r., wyłącznie z własnego adresu mailowego, który został podany w umowie wydawniczej do antologii „Opowieści naszych dni”, na adres mailowy a.wyszkowska@borgis.pl
 9. Wydawnictwo uhonoruje laureata I miejsca Konkursu nagrodami w postaci:
  a) medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  b) wydania zbioru opowiadań lub innej książki z literatury pięknej (w formacie A5 lub B6, do 100 stron w druku, wersja papierowa oraz e-book).
  Warunkiem realizacji pkt. b) nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 10. Wydawnictwo uhonoruje laureata II miejsca nagrodami w postaci:
  a) medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  b) wydania zbioru opowiadań lub innej książki z literatury pięknej w formie e-booka (w formacie A5 lub B6, do 60 stron).
  Warunkiem realizacji pkt. b) nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 11. Wydawnictwo uhonoruje laureata III miejsca nagrodami w postaci:
  a) medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  b) wydania zbioru opowiadań lub innej książki z literatury pięknej w formie e-booka (w formacie A5 lub B6, do 48 stron).
  Warunkiem realizacji pkt. b) nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 12. Wszyscy laureaci otrzymają również nagrody książkowe.
 13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (więcej szczegółów: RODO).
 14. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach Wydawnictwa (borgis.pl).
 15. Więcej informacji można uzyskać pod adresem email:
  Angelika Wyszkowska
  a.wyszkowska@borgis.pl