fbpx

Regulamin konkursu Twój pomysł na e-booka

I Postanowienia wstępne

 1. Organizator – Wydawnictwo BORGIS Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa, NIP: 521-008-26-27, KRS: 0000038564
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 3. Komisja konkursowa – komisja złożona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, która dokona oceny odpowiedzi nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 4. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na następujących profilach:
  Należy krótko opisać swój pomysł na e-booka w formie blurbu (tekstu promocyjnego), Zamieścić go w komentarzu pod jednym z postów konkursowych. Blurb może dotyczyć zarówno książki literackiej (powieści, bajki, tomiku wierszy, zbioru opowiadań itp.), jak i specjalistycznej (poradnika, pozycji popularnonaukowej, naukowej i specjalistycznej itp.).
 5. Nagrodą jest trwająca 60 min konsultacja z redaktorem w formie telefonicznej lub spotkania online.

II Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się od dnia 6.04.2022 r. do 14.04.2022 r. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do dnia 14.04.2022 r. (do godziny 12:00) umieścić pod jednym z postów konkursowych krótki blurb, który mógłby promować napisaną przez Uczestnika książkę elektroniczną. Komentarz musi również zawierać deklarację akceptacji regulaminu.
 2. Jeden Uczestnik może przysłać jedną odpowiedź na zadanie konkursowe. W razie otrzymania od jednego Uczestnika większej liczby odpowiedzi, Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko odpowiedź nadesłaną jako pierwszą.
 3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w przesyłaniu wiadomości wynikających z nieprawidłowości w działaniu: usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Uczestnika.
 5. Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Odpowiedzi nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do odpowiedzi. W konkursie nie mogą brać udziału odpowiedzi, które zostały wprowadzone do obrotu A w tym opublikowane w jakimkolwiek z mediów, bez względu na terytorium. Uczestnik, który prześle odpowiedź, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku stwierdzenia, że zamieszczony Tekst był uprzednio wprowadzony do obrotu/opublikowany.

III Przyznanie i doręczenie nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych odpowiedzi. Następnie wybierze jeden pomysł, który uzna za najciekawszy lub najbardziej oryginalny.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 22.04.2022 r. na profilach Wydawnictwa Borgis.
 3. Uczestnicy będą zobowiązani do kontaktu z Organizatorem przez wiadomości prywatne na Facebooku/Instagramie.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres wspolpraca@borgis.pl przez cały czas trwania konkursu. Jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.
 2. Organizator, w terminie 30 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Wydawnictwa Borgis. Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Wydawnictwo Borgis Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa.
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail wspolpraca@borgis.pl lub pisemnie na adres Wydawnictwo Borgis Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa.
 4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wydawnictwo@borgis.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia), tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.
 6. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora. Przy czym podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 8. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na profilu Wydawnictwa Borgis. Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.
 13. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2022 r.

Pomagamy w profesjonalnym przygotowaniu e-booka – o tym przeczytasz tutaj.