fbpx

Regulamin konkursu literackiego „Poeta naszych dni – 2022”

 1. Organizatorem III Konkursu Literackiego „Poeta naszych dni – 2022”, zwanego dalej Konkursem, jest Borgis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 8/103, zwany dalej Wydawnictwem.
 2. Wydawnictwo organizuje konkurs na koszt własny.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Autorzy, którzy opublikowali swoje wiersze w wydanych nakładem Wydawnictwa w 2022 roku zbiorach poetyckich „Poezja naszych dni” (t. 3 i 4).
 4. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
 5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonają Czytelnicy w drodze głosowania za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie głównej Wydawnictwa – borgis.pl:
  • w głosowaniu będzie można wziąć udział tylko raz,
  • każdy z głosujących może oddać swój głos tylko na jednego autora,
  • laureatami I, II i III miejsca zostaną autorzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, w odpowiedniej kolejności. W przypadku miejsc I i II nie dopuszcza się przyznania miejsc ex aequo. W razie równej liczby punktów zarządza się dodatkowe głosowanie, w następstwie czego kolejne miejsca w klasyfikacji ulegają przesunięciu o jedno w dół,
  • Wydawnictwo zapewnia anonimowość głosowania, co oznacza, że nie ujawni, na kogo oddaliśmy swój głos,
  • Wydawnictwo upubliczni ostateczny wynik Konkursu, podając wyłącznie nazwiska laureatów.
  • Wydawnictwo, jako organizator Konkursu, może dokonać wewnętrznej weryfikacji wyników, w przypadku gdy uzna, iż w trakcie głosowania została naruszona zasada wskazana w punkcie a) powyżej.
 6. Termin i czas trwania konkursu: od 23.11.2022 r. do 15.12.2022 r. do godziny 24.00. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.12.2022 r.
 7. Zgłoszenia do Konkursu Autorzy mogą nadsyłać do dnia 14.11.2022 r., wyłącznie z własnego adresu mailowego, który został podany w umowie wydawniczej do zbioru poetyckiego „Poezja naszych dni”, na adres mailowy poeta2022@borgis.pl.
 8. Wydawnictwo uhonoruje laureata I miejsca Konkursu nagrodami w postaci:
  • medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  • wydania zbioru jego wierszy (tomik poezji w formacie A5 lub B6, do 100 stron w druku, wersja papierowa oraz e-book). Warunkiem realizacji nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 9. Wydawnictwo uhonoruje laureata II miejsca nagrodami w postaci:
  • medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  • wydania jego zbioru wierszy w formie e-booka (tomik poezji w formacie A5 lub B6, do 60 stron).
 10. Wydawnictwo uhonoruje laureata III miejsca Konkursu nagrodąw postacimedalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania.
 11. Wszyscy laureaci otrzymają również nagrody książkowe.
 12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (więcej szczegółów: RODO).
 13. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach Wydawnictwa (borgis.pl).
 14. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

Monika Bronowicz: +48 512-071-792
Agnieszka Gortat: +48 602-287-179

lub wysyłając maila z zapytaniem na adres:
poeta2022@borgis.pl