fbpx

Regulamin konkursu literackiego „Poeta naszych dni – 2021”

Mamy przyjemność ogłosić, że zakończył się etap głosowania w konkursie “Poeta naszych dni 2021”!

Dziękujemy w imieniu swoim i Autorów za Wasze zaangażowanie i wszystkie oddane głosy.

Ogłoszenie wyników już wkrótce!

 1. Organizatorem II Konkursu Literackiego „Poeta naszych dni – 2021”, zwanego dalej Konkursem, jest Borgis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 8/103, zwana dalej Wydawnictwem.
 2. Wydawnictwo organizuje konkurs na koszt własny.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Autorzy, którzy opublikowali swoje wiersze w wydanym nakładem Wydawnictwa w 2021 roku zbiorze poetyckim „Poezja naszych dni” (t. 2).
 4. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
 5. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonają Czytelnicy w drodze głosowania za pośrednictwem specjalnego formularza znajdującego się na stronie głównej Wydawnictwa – borgis.pl;
  • w głosowaniu będzie można wziąć udział tylko raz;
  • każdy z głosujących może oddać swój głos tylko na jednego autora,
  • laureatami I, II i III miejsca zostaną autorzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, w odpowiedniej kolejności. W przypadku II i III miejsca dopuszcza się przyznanie miejsc ex aequo. W przypadku I miejsca, w razie równej ilości punktów, zarządza się dodatkowe głosowanie, w następstwie czego kolejne miejsca w klasyfikacji ulegają przesunięciu o jedno w dół;
  • Wydawnictwo zapewnia anonimowość głosowania, co oznacza, że nie ujawni na kogo oddaliśmy swój głos;
  • Wydawnictwo upubliczni ostateczny wynik Konkursu, podając wyłącznie nazwiska laureatów.
 6. Termin i czas trwania konkursu: od dnia 20.11.2021 r. do godziny 24.00 dnia 15.12.2021 r., zaś ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 24.12.2021 r.
 7. Zgłoszenia do Konkursu Autorzy mogą nadsyłać do dnia 16.11.2021 r. wyłącznie, z własnego adresu mailowego, który został podany w umowie wydawniczej do zbioru poetyckiego „Poezja naszych dni” (t. 2) lub na adres mailowy Wydawnictwa wskazany w tejże umowie.
 8. Wydawnictwo uhonoruje laureata I miejsca Konkursu nagrodami w postaci:
  • medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania;
  • wydania zbioru jego wierszy (tomik poezji w formacie A5 lub B6, do 100 stron w druku, wersja papierowa oraz e-book). Warunkiem realizacji nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 9. Wydawnictwo uhonoruje laureatów II i III miejsca Konkursu nagrodami w postaci medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania.
 10. Wszyscy laureaci otrzymają również nagrody książkowe.
 11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (więcej szczegółów: RODO).
 12. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach Wydawnictwa (borgis.pl ).
 13. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 512-071-792
+48 512-071-771
lub wysyłając maila z zapytaniem na adres:
poeta2021@borgis.pl