fbpx

Postępy Nauk Medycznych 2018/2A

50,00  z VAT

Na stanie

Opis

P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h 2A/2018

CHOROBY TRZUSTKI/PANCREATIC DISEASES

Numer poświęcony chorobom trzustki został przygotowany pod redakcją prof. dr hab. med. Ewy Małeckiej-Panas, Kierownik Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ORIGINAL PAPERS/PRACE ORYGINALNE

Radical Antegrade Modular Pancreato-Splenectomy – wyniki wprowadzenia nowego protokołu operacyjnego w polskich realiach
Radical Antegrade Modular Pancreato-Splenectomy – results of new surgical protocol introduction in Poland
Stanisław Hać, Justyna Kostro, Michał Szymański, Małgorzata Dobrzycka, Dariusz Łaski, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Rafał Pęksa, Katarzyna Gwoździewicz, Michał Studniarek – s. 4-7

Clinical significance of cathelicidin antimicrobial peptide in patients with pancreatic cancer
Kliniczne znaczenie katelicydyny u chorych na raka trzustki
Renata Talar-Wojnarowska, Łukasz Durko, Małgorzata Woźniak, Magdalena Kujawiak, Janina Grzegorczyk, Marek Olakowski, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas – s. 8-12

Wszystkiemu winna dokładna diagnostyka… Analiza częstości występowania transformacji nowotworowej w grupie pacjentów operowanych z powodu guzów torbielowatych w materiale własnym Kliniki
All about diagnostic… Invasive transformation analysis within patients operated with initial diagnosis of pancreatic cystic neoplasm
Michał Szymański, Stanisław Hać, Iwona Marek, Justyna Kostro, Krzysztof Graff, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Katarzyna Gwoździewicz, Michał Studniarek – s. 13-16

Znaczenie terapeutyczne i diagnostyczne oraz bezpieczeństwo endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej w leczeniu chorych z ostrym zapaleniem trzustki – materiał własny
Therapeutic and diagnostic efficacy and safety of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in the treatment of patients with acute pancreatitis – own material
Danuta Domżał-Magrowska, Marek Pazurek, Ewa Małecka-Panas – s. 17-21

Acute pancreatitis – epidemiology, etiology, procedures and treatment: a retrospective cohort study
Ostre zapalenie trzustki – epidemiologia, etiologia, procedury medyczne i leczenie: retrospektywne badanie kohortowe
Natalia Fabisiak, Adam Fabisiak, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 22-28

The evaluation of sensitivity and specificity of selected imaging techniques in diagnosing pancreatic lesions
Ocena czułości i swoistości wybranych badań obrazowych w diagnostyce chorób trzustki
Łukasz Durko, Magdalena Barańska, Aleksandra Kaczka, Ewa Małecka-Panas – s. 29-33

CASE REPORTS/OPISY PRZYPADKÓW

A spontaneous resolution of mediastinal pancreatic pseudocyst compressing oesophagus and heart’s posterior wall after total parenteral nutrition – a case report and literature review
Samoistne wchłonięcie się torbieli rzekomej trzustki w śródpiersiu uciskającej na przełyk i tylną ścianę serca – opis przypadku i przegląd literatury
Katarzyna Bladowska-Dekert, Łukasz Durko, Ludomir Stefańczyk, Ewa Małecka-Panas – s. 34-38

Krwawienie z przewodu trzustkowego spowodowane przetoką tętnicy śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Opis przypadku
Bleeding from the pancreatic duct caused by a splenic artery fistula in the course of chronic pancreatitis. A case report
Marek Pazurek, Jarosław Chrząstek, Wojciech Szubert, Ewa Małecka-Panas, Ludomir Stefańczyk – s. 39-41

Migrated plastic biliary stent causing colon perforation: analysis of emergency admission and literature review
Migracja protezy żółciowej powikłana perforacją jelita grubego. Analiza przyjęć ostrodyżurowych i przegląd piśmiennictwa
Piotr Hogendorf, Aleksander Skulimowski, Adam Durczyński, Janusz Strzelczyk – s. 42-46

REVIEW PAPERS/PRACE POGLĄDOWE

Znaczenie radiologicznych metod obrazowania w rozpoznawaniu segmentalnego zapalenia trzustki i kwalifikacji do leczenia
Importance of radiological methods in diagnosis of the segmental pancreatitis and qualification for treatment
Tomasz Gorycki, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Stanisław Hać, Michał Szymański, Michał Studniarek – s. 47-51

Choroby trzustki u kobiet w ciąży
Pancreatic diseases during pregnancy
Maria Stawirej-Kucharek, Oktawian Walenda, Anita Gąsiorowska – s. 52-60

Rola białka IGF-1 oraz białek IGFBPs w rozwoju zaburzeń endokrynnych w raku gruczołowym trzustki
The role of IGF-1 protein and IGFBPs proteins in the development of endocrine disorders in pancreatic adenocarcinoma
Barbara Włodarczyk, Anita Gąsiorowska, Ewa Małecka-Panas – s. 61-65

Rola włóknienia w przewlekłym zapaleniu trzustki i raku trzustki
Fibrosis in chronic pancreatitis and pancreatic cancer
Anna Kozak-Tasarz, Ewa Małecka-Panas, Anita Gąsiorowska – s. 66-71

Powikłania naczyniowe w zapaleniach trzustki – ocena konsekwencji zabiegów embolizacji tętnicy śledzionowej w świetle badań ultrasonograficznych z zastosowaniem środka kontrastowego (CE-US)
Vascular complications of pancreatitis – assessment of the consequences of splenic artery embolization using contrast-enhanced ultrasound (CE-US)
Magdalena Kaczmarska, Marek Pazurek, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Agata Majos, Ludomir Stefańczyk – s. 72-76

Znaczenie diagnostyki obrazowej w wykrywaniu autoimmunologicznego zapalenia trzustki
The role of diagnostic imaging in autoimmune pancreatitis
Katarzyna Gwoździewicz, Tomasz Gorycki, Joanna Pieńkowska, Katarzyna Skrobisz, Stanisław Hać, Michał Szymański, Monika Czarnowska-Cubała, Michał Studniarek – s. 77-82

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg