Prawa autorskie

Różnica pomiędzy prawami osobistymi i majątkowymi jest zasadnicza. Pierwsze z nich, tj. osobiste prawa autorskie, przysługują wyłącznie twórcy, można powiedzieć, że na zawsze, i oznaczają m.in. prawo do autorstwa utworu i oznaczania go swym nazwiskiem, pseudonimem bądź anonimowo, określenia sposobu jego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Są to prawa niezbywalne (nie mogą być więc przedmiotem obrotu handlowego ani zrzeczenia się), ich ochrona nigdy nie wygasa, autor nie może ich odsprzedać. Natomiast prawa majątkowe to nic innego jak możliwość korzystania z utworu i osiągania pożytków z jego wykorzystania. Majątkowe prawa autorskie mogą być przedmiotem obrotu handlowego i mogą być zbywane, a także udostępniane na podstawie umowy licencyjnej, podlegają też dziedziczeniu. Majątkowe prawa autorskie przysługują autorowi, ale tylko do momentu zawarcia przez niego umowy o ich przeniesienie, czyli do momentu ich zbycia.

Autorskich praw osobistych nie da się przenieść umową, ponieważ są niezbywalne. Jeśli w umowie pojawiłby się zapis o przeniesieniu autorskich praw osobistych na rzecz kogoś innego, to taki zapis jest po prostu nieważny. Natomiast autorskie prawa majątkowe można przenieść na kogoś innego, bo są zbywalne.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wyłączność Wydawnictwa oznacza, że w czasie trwania umowy Autor nie może dysponować tekstem dzieła bez zgody Wydawnictwa. Autor oświadcza, że dzieło nie było i nie będzie publikowane (rozpowszechniane) u innego Wydawcy. Stosujemy takie procedury ze względu na sprzedaż tytułu – gdyby ta sama książka została wydana przez kilka wydawnictw jednocześnie, księgarnie z pewnością nie byłyby zainteresowane jej rozprowadzaniem. Książka wydana w kilku wydawnictwach traci zatem szansę na wysoką sprzedaż w jednym wydawnictwie, ponieważ jej sprzedaż się rozmywa. Tym samym Autor, który otrzymuje od nas wcześniej ustalony % od sprzedaży, zmniejsza swoje szanse na zwrot poniesionych kosztów wydania.

W prawie autorskim istnieje również pojęcie zależnych praw autorskich. Przykładem takich praw może być prawo do opracowania (przerabiania) cudzego utworu. Pod pojęciem „opracowania” rozumie się tutaj zwłaszcza tłumaczenie, przeróbkę czy adaptację (oczywiście o twórczym, indywidualnym charakterze) przeprowadzoną bez uszczerbku dla praw autorskich do dzieła oryginalnego.

Prawa autorskie obejmują również projekty okładek oraz ilustracje.