Redakcja i korekta

Każda wydawana u nas książka poddawana jest dokładnej redakcji i korekcie.

Celem korekty jest poprawienie w tekście literówek, błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, gramatycznych, fleksyjnych czy składniowych. Ilość korekt zależy od konkretnego tekstu. Podczas pierwszej korekty korektor wprowadza zazwyczaj zmiany w pliku w programie Word, używając opcji „Śledź zmiany”. Dzięki temu Autor widzi wszystkie poprawki proponowane przez korektora i może się do nich odnieść. Kolejne korekty przeprowadzane są już na złożonym tekście – w pliku PDF. Do nich Autor także dostaje wgląd.

Z kolei redakcja to przede wszystkim praca nad stylem Autora, pilnowanie logiki opisywanych zdarzeń, a także czuwanie nad tym, by każdy fragment tekstu był dla Czytelnika zrozumiały.

Redakcja techniczna to przygotowanie techniczne materiału do składu. Polega ona m.in. na poprawieniu budowy tekstu przez ustalanie jego logicznej konstrukcji, porządkowaniu i ujednolicaniu składników tekstu, uzupełnianiu składników brakujących, wydzielaniu dialogów. Podczas redakcji technicznej proponuje się także zastosowanie wyróżnień w tekście, takich jak: pismo pochyłe, półgrube czy kapitaliki, aby zaakcentować dany wyraz lub fragment tekstu.

Podejmując współpracę z naszym Wydawnictwem, Autor posiada pełną kontrolę nad swoją książką. Cała praca redakcyjna ma charakter propozycji i ostatecznie będzie musiała zostać zatwierdzona przez Autora. Podczas pracy redakcyjnej przestrzega się zasady o minimum ingerencji w tekst, tzn. poprawia się błędy, jeśli jest to konieczne, szanując styl i własny język Autora. Korekta dostarczonego maszynopisu polega tylko na oznaczeniu błędów takich jak błędy ortograficzne, językowe, stylistyczne i interpunkcyjne, a co za tym idzie – wyeliminowaniu tzw. usterek w tekście lub, jeśli to niemożliwe, wskazaniu miejsc budzących wątpliwości do poprawienia przez Autora (np. gdy korekta wymaga wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny). Tak więc na każdym etapie prac wydawniczych Autor ma wpływ na to, co dzieje się z jego książką.

Dbając o wysoki poziom językowy i edytorski dzieł, wszelkie prace redakcyjne wykonujemy w Wydawnictwie. Współpracujemy od lat z grupą wykwalifikowanych redaktorów, korektorów, grafików i składaczy, którym powierzamy przygotowanie naszych książek. Dbamy o to, aby dostarczony do nas maszynopis przeszedł wszystkie etapy procesu wydawniczego, które możemy nadzorować, dlatego też nie przyjmujemy tekstów „gotowych do druku”.